اخبار برگزیده

معرفی کتاب سفری از عاشورا تا اربعین

نویسنده: عبدالله مستحسن
ناشر: مشهور

 

اين كتاب در قالب چهارفصل م یکوشد، ماجرای عاشورا را تا اربعین حسینی بررسی کند و علل و انگیزة امام
حسینع را تحلیل نماید.
در فصل نخست، با عنوان «امامت و امام » بیشتر به مباحث کلی و کلامی آموزة امامت م یپردازد. مباحثی
مانند اینکه امامع چه ویژگ یهايي دارد، مقصود از امامت چیست و پیوند و ارتباط میان نبوت و امامت چگونه
است، اما درعی نحال نی منگاهی هم به انگیزة امامع از قیام عاشورا دارد.
فصل دوم با استناد به زیارت وارث که امام حسینع را وارث انبیا و اوصیا برم یشمارد، به تب يين معنای
وراثت م یپردازد.
فصل سوم ب هتفصیل، بندبند فرازهای زیارت عاشورا را شرح م یدهد و در اين بين به مفاهیمی چون س الم
بودن خدا، عالمین، کلمه، مراحل س هگانة فنا، ثارالله، مصیبت و رزیت، تولی و تبری، سؤال و طلب، کرامت،
حمد و شکر و نیز تفسیر آیة تطهیر م یپردازد. در این مسیر بیشتر از روایات بهره م یگیرد. این فصل
پربر گترین فصل کتاب است.
سرانجام و در فصل پایانی، شرح زیارت اربعین در اختیار خوانندگان قرار م یگیرد. در این قسمت به مباحثی
چون تفاوت زیارت عاشورا و اربعین، چرایی گریه بر امام حسینع، امانت الهی، پیمان الهی، رجعت، رضایت
به ظلم، صلوات بر پیامبرص اشاره میکند.


معرفی کتاب سفری از عاشورا تا اربعین

معرفی کتاب سفری از عاشورا تا اربعین

معرفی کتاب سفری از عاشورا تا اربعین

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها